OŚWIADCZENIE RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych wszystkich klientów jest firma Fox Masters.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem mailowym – iodo@foxmasters.pl .
3) Dane osobowe klientów przetwarzane będą w celu korzystania z usług firmy Fox Masters – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
5) Dane osobowe klientów przechowywane będą przez okres 5 lat.
6) Wszyscy klienci posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7) Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Darmowa wycena