REGULAMIN STRONY WWW.AUTOKLEJKA.PL ORAZ REALIZACJI USŁUG
§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki realizacji uczestnictwa w szkoleniach i imprezach organizowanych pod marką Facet na Medal przez firmę Fox Masters, posiadającą siedzibę na ul. Warszawska 292 05-092 Łomianki NIP: 1182097795 REGON: 147175582
 2. Właścicielem marki Autoklejka.pl jest firma Fox Masters , zwana dalej „Wykonawcą”
 3. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej i jest płatnikiem od towarów i usług.
 4. Osoba, która powierza swoje usługi Wykonawcy, zwana jest dalej “Zamawiającym”.
 5. Wszystkie realizacje przedmiotu zamówienia są realizowane w miejscu wspólnie ustalonym przez Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku trudnych realizacji Wykonawca zastrzega sobie prawo do wykonania prac w swojej siedzibie.

§2 Dane użytkowników strony

 1. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej https://www.autoklejka.pl.
 2. Dane użytkowników strony internetowej będą miały charakter zbiorowy i będą zbierane na potrzeby statystyczne ( analiza domeny).
 3. Dane osobowe uczestników zbierane przez Organizatora mają charakter poufny i nie będą udostępniane osobom trzecim bez podania przyczyny.
 4. Administratorem i właścicielem strony jest Wykonawca.
 5. Administrator strony nie ma prawa do:
  a) Udostępniania danych osobowych dla podmiotów współpracujących z Wykonawcą.
  b) Wykorzystywania na własny użytek danych osobowych użytkowników w celach marketingowych.
  Administrator może wykonywać powyższe działania tylko na podstawie osobnych pozwoleń.

§3 Prawa i obowiązki Wykonawcy

 1. Organizator odpowiada za zapewnienie warunków i zaplecza, które są niezbędne do realizacji zamówienia.
 2. Kwotę należną za wykonane prace Zamawiający ustala z przedstawicielem Wykonawcy.
 3. Wszystkie ceny za realizowane usługi zawierają podatek od towarów i usług i są cenami brutto.
 4. Wykonawca nie ma prawa zwiększać ceny  za wykonywane usługi bez podania przyczyny.
 5. Wykonawca ma prawo do otrzymania zaliczki na poczet realizowanych prac.
 6. Wykonawca ma prawo do dokumentacji wykonywanych prac oraz publikacji zdjęć z samochodem  Zamawiającego do celów promocyjnych ( bez podawania imienia właściciela oraz z zakrytymi tablicami rejestracyjnymi).
 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy w czasie trwania realizowanych usług wynikłych z przyczyn od niego niezależnych, tj.:
  – działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego,
  – działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
  – siłą wyższą (np. warunki atmosferyczne, wojna, ogłoszenie klęski żywiołowej itp.).
 8. Wykonawca ma prawo do sprawdzenia historii auta na potrzeby realizowanej usługi.
 9. Wykonawca w każdej chwili może odmówić realizacji usług. Zamawiającemu należy się pełny zwrot wpłaconych pieniędzy.

§4 Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Od chwili rozpoczęcia realizacji Zamawiający zobowiązany jest stosować się do wskazówek przedstawicieli Wykonawcy (w tym odpowiednie czyszczenie auta po zrealizowanej usłudze itp.)
 2.  Zamawiający potwierdza, że dane zawarte w formularzu zamówienia lub podane Wykonawcy  są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku podania błędnych danych Zamawiający zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę.
 3. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Zamawiający jest zobowiązany do zabrania wszystkich cennych przedmiotów z samochodu. Wykonawca nie ponosi za pozostawione rzeczy odpowiedzialności.
 5. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem, ochrony pożarowej w siedzibie Wykonawcy – zakres tych przepisów jest określony w regulaminach poszczególnych obiektów.
 6. Zamawiający może zostać obciążony pokryciem kosztów związanych z późniejszym odbiorem auta.

§5 Warunki płatności.

 1. Warunkiem realizacji usług przez Wykonawcę jest złożenie formularza Zamówienia lub wpłacenie 30% ustalonej kwoty realizacji.
 2. Pozostałe 70% musi być wpłacone najpóźniej w dniu odbioru samochodu lub na podstawie wystawionej faktury VAT (płatność na podstawie faktury VAT po terminie odbioru auta tylko za zgodą Wykonawcy).
 3. Wpłata pieniędzy oznacza zaksięgowanie pieniędzy na koncie Wykonawcy.
 4. W przypadku rozliczeń na podstawie faktury VAT i niedotrzymaniu terminu zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca skieruje sprawę na drogę windykacyjną. Wszystkie koszty z tego tytułu ponosi Zamawiający.

§6 Rezygnacja z usług

 1. W przypadku rezygnacji z usług po wpłacie 30% zaliczki Zamawiający nie ma praw do jej zwrotu.
  (Wynika to z zamówionego materiału na potrzeby realizowanych usług)
 2. W przypadku oddania samochodu do realizacji Zamawiający jest zobowiązany do wpłaty pełnej kwoty po zrealizowanych usługach.

§7 Reklamacje

 1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę  jest natychmiastowe zgłoszenie i potwierdzenie pisemne przedmiotu reklamacji przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy po odbiorze lub w trakcie wykonywania usług przez Wykonawcę.
 2. Reklamacje w późniejszym terminie nie będą honorowane.
 3. Zgłoszona w terminie reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym regulaminie oraz regulaminach pobocznych rozstrzygają odpowiednie ograny sprawiedliwości (w tym Sąd właściwy dla siedziby Organizatora).
 2. Wszystkie spory będą rozstrzygane drogą polubowną. W przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia ostateczne decyzje podejmuje Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Wpłata zaliczki za wykonywane usługi, o której mowa w §4 ust.1. jest równoważna z akceptacją powyższego regulaminu.
 4.  Wykonawca ma prawo zażądać dodatkowo pisemnej akceptacji regulaminu przed rozpoczęciem kursu.